• ประกาศและข่าวสาร

รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน PORTFOLIO
PORTFOLIO
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ควบบริหารธุรกิจบัญฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 145
- ควบบัญชีบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 148
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 327
- บัญชีบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 302
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 61
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 92
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 38
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 42
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 50 125
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์รังสิต) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 20 292
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 77
คณะศิลปศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 21
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 70
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 49
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 15 333
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 16
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 66
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 49
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 50 93
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 8 76
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 35 67
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 77
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 14
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์การจัดการ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 20
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 24
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 38
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 28
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 27
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 163
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 21
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 34
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 73
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 57
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 98
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 164
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 21
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 59
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 14
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 15 125
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 15 40
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 66
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 16
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 18
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 60 81
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 194
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) : Soft-En (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 165
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์) : AUTO (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 19 12
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 143
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 150
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 156
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์) :V-TECH 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 70
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 167
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง) : EBM (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 138
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 161
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ) : iPEN-iEE (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 108
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองสถาบัน) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 120 108
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 20 237
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 478
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 140 574
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 100 393
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 20 637
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 107
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 13
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 55
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30 11
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7 37
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) กลุ่มผู้สมัครที่มีคะแนน GPAX 2.50 - 2.99 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 15 10
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) กลุ่มผู้สมัครที่มีคะแนน GPAX 3.00 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 45 60
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 53
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 28
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 4 16 ธ.ค. 62 5 44
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 65 205
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30 192
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 40 160
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 33
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 28
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 17
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30 180
โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ(สสวท.)
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- หลักสูตรธุรกิจบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
คณะเศรษฐศาสตร์
- คณะเศรษฐศาสตร์ 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* 2
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมอุตสาหการ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมเครื่องกล) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* 3
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* 2
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
คณะทันตแพทยศาสตร์
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 4
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 1
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* -
คณะเภสัชศาสตร์
- เภสัชศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ /การจัดการวิศวกรรม) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ /วิศวกรรมโยธา /วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรมเคมี ) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* 1
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* -
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* -
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 50
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 36
- บัญชีบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 38
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* 15
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* 25
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* 8
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 17
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 4 16 ธ.ค. 62 5 21
คณะศิลปศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7 36
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- วารสารศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 37
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* 4
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* 3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* 9
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* 3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3* 17
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมอุตสาหการ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3* 12
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมเครื่องกล) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3* 14
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3* 8
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3* 11
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3* 15
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 34
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4 78
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 44
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 11
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* 4
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* -
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* 2
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* -
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* 2
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 4 16 ธ.ค. 62 1* -
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 2* 3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 2* 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 2* 7
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 5
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 2* 3
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 2* 2
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน.(ค่าย 2)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* 4
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 15* 9
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* 4
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -