ประกาศและข่าวสาร
News

รอบที่ 2 โควตา

QUOTA

วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ผู้สมัคร
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 12 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 317
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)(ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 12 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 23
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์) :V-TECH (ศึกษา มธ.ศูนย์พัทยา) 12 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 14
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) (โควตาพื้นที่) (โครงการพิเศษ) 12 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 9
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 12 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 1
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 12 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 30
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 12 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 5
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 12 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 29
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) (โครงการพิเศษ) 12 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 6
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 12 ก.พ. 65 31 มี.ค. 65 15