ประกาศและข่าวสาร
News

รอบที่ 1.1 แฟ้มสะสมผลงาน PORTFOLIO 1 (ศูนย์ลำปาง ศูนย์พัทยา)

PORTFOLIO 1

วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ผู้สมัคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์) :V-TECH (ศึกษา มธ.ศูนย์พัทยา) 2 พ.ย. 64 16 พ.ย. 64 30
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 2 พ.ย. 64 16 พ.ย. 64 4
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) (โครงการพิเศษ) 2 พ.ย. 64 16 พ.ย. 64 15
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 2 พ.ย. 64 16 พ.ย. 64 18
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สอวน.)
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นด้านวิชาการ (สสวท.)