• ประกาศและข่าวสาร

รอบ 1 : แฟ้มสะสมผลงาน PORTFOLIO
PORTFOLIO
วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ที่เปิดรับ
จำนวน
ผู้สมัคร
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 20 253
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- ควบบริหารธุรกิจบัญฑิต (การจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 30
- ควบบัญชีบัณฑิต (การบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 41
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 116
- บัญชีบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 116
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 33
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 21
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองและการระหว่างประเทศ) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 9
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 8
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 65 57
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 21
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์การจัดการ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 5
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 10
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 6
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 58
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 3
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 8
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 24
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 21
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 38
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 52
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 15
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 15 47
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 15 10
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 20
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 5
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : TEPE (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 60 26
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 52
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมอุตสาหการ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 47
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมเครื่องกล) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 55
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) : Soft-En (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 59
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมยานยนต์) : AUTO (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 19 1
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 37
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์) :V-TECH 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 24
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 53
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง) : EBM (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 49
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 47
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ) : iPEN-iEE (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 45
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน : TEP (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรสองสถาบัน) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 120 22
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 36
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 1
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 5
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30 1
คณะศิลปศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 1
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ประวัติศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 14
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาฝรั่งเศส) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 3
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 15 72
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 1
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 8
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 8
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัสเซียศึกษา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 50 18
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 8 19
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 35 11
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7 13
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) กลุ่มผู้สมัครที่มีคะแนน GPAX 2.50 - 2.99 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 15 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการออกแบบธุรกิจและเทคโนโลยี) (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (โครงการพิเศษ) กลุ่มผู้สมัครที่มีคะแนน GPAX 3.00 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 45 12
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 24
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 7
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 4 16 ธ.ค. 62 5 20
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 20 83
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 146
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 140 209
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 100 136
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 20 144
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 39
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 50 50
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30 46
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 40 42
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30 67
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5 10
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 4
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 6
โครงการคัดเลือกนักเรียนคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก เข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ(สสวท.)
คณะทันตแพทยศาสตร์
- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 1
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7* -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมอุตสาหการ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมเครื่องกล) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* 2
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 -
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ /การจัดการวิศวกรรม) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ /วิศวกรรมโยธา /วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรมเคมี ) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* -
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 10 23
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 2
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 13
- บัญชีบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 12
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* 7
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* 15
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4* 6
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- วารสารศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 12
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 1
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* 4
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 5* -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3* 3
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมอุตสาหการ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3* 1
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมเครื่องกล) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3* 7
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3* 1
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3* 5
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3* 3
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* 1
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* -
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* 1
คณะศิลปศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 7 14
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* -
- ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรมเพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1* -
- สถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 4 16 ธ.ค. 62 1* -
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 1 19
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการการกีฬา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 4 31
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การฝึกสอนกีฬา) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 15
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 1
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 4 16 ธ.ค. 62 5 13
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 2* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 2* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 2* 1
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 3 5
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 2* 1
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 2* 1
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษาของมูลนิธิ สอวน.(ค่าย 2)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 15* 2
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* 1
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 2 ธ.ค. 62 16 ธ.ค. 62 30* -