ประกาศและข่าวสาร
News

รอบ 2 : โควตา Quota

Quota

วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ผู้สมัคร
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)(ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์) :V-TECH (ศึกษา มธ.ศูนย์พัทยา) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) (โควตาพื้นที่) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) (โครงการพิเศษ) รูปแบบการคัดเลือก O-NET+PAT7 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) (โครงการพิเศษ) รูปแบบการคัดเลือก วิชาสามัญ 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก พื้นที่ 38 จังหวัด
โครงการธรรมศาสตร์ช้างเผือก พื้นที่กรุงเทพมหานคร
โครงการนักเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถพิเศษทางกีฬา
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต 1 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 1 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- บัญชีบัณฑิต 1 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
โครงการรับพลเมืองจิตอาสาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- บริหารธุรกิจบัณฑิต 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- บัญชีบัณฑิต 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะรัฐศาสตร์
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การระหว่างประเทศ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะเศรษฐศาสตร์
- เศรษฐศาสตรบัณฑิต 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
- สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะศิลปศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
- วารสารศาสตรบัณฑิต 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
- สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาบัณฑิต 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วัสดุศาสตร์) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการเกษตร) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมอุตสาหการ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมเครื่องกล) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะแพทยศาสตร์
- การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะพยาบาลศาสตร์
- พยาบาลศาสตรบัณฑิต 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การละคอน) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (เอกสิ่งทอ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์) (แฟชั่น) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
- การผังเมืองบัณฑิต (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะเภสัชศาสตร์
- เภสัชศาสตรบัณฑิต 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (วิทยาการเรียนรู้) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการจัดการ /การจัดการวิศวกรรม) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมอุตสาหการและระบบโลจิสติกส์ /วิศวกรรมโยธา /วิศวกรรมเครื่องกล /วิศวกรรมเคมี ) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล /วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
วิทยาลัยนวัตกรรม
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมและการแปรรูปทางดิจิทัล) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการบริการ) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ท่าพระจันทร์) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (จีนศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ไทยศึกษา) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
วิทยาลัยโลกคดีศึกษา
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (โลกคดีศึกษาและการประกอบการสังคม) (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์
- การแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาเชิงสร้างสรรค์) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท
- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.สระบุรี 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก อันดับ 1 รพ.สุราษฎร์ธานี อันดับ 2 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก อันดับ 1 รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อันดับ 2 รพ.สุราษฎร์ธานี 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
โครงการโควตาพื้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศกรรมคอมพิวเตอร์) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) : Soft-En (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง) : EBM (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ) : iPEN-iEE (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 -