ประกาศและข่าวสาร
News

รอบ 2 : โควตา Quota

Quota

วันที่เปิด
รับสมัคร
วันที่ปิด
รับสมัคร
จำนวน
ผู้สมัคร
คณะนิติศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต (ศูนย์ลำปาง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 270
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)(ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 17
คณะวิศวกรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์) :V-TECH (ศึกษา มธ.ศูนย์พัทยา) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 10
คณะสหเวชศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (รังสีเทคนิค) (โควตาพื้นที่) (โครงการพิเศษ) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 44
คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ออกแบบหัตถอุตสาหกรรม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 3
คณะสาธารณสุขศาสตร์
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยชุมชน) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 11
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อนามัยสิ่งแวดล้อม) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 5
- วิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 9
วิทยาลัยสหวิทยาการ
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) (โครงการพิเศษ) รูปแบบการคัดเลือก O-NET+PAT7 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 4
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) (โครงการพิเศษ) รูปแบบการคัดเลือก วิชาสามัญ 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 2
- ศิลปศาสตรบัณฑิต (สหวิทยาการสังคมศาสตร์) (ศึกษาที่ศูนย์ลำปาง) 5 มี.ค. 64 18 มี.ค. 64 9